Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 29. oktober 1937, er et andelsselskab, hvis navn er HARRIDSLEV VANDVÆRK amba. Idet følgende kaldet “værket”
Selskabet har hjemsted i Randers kommune.

Tilbage til top ↑

§ 2 – Formål

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag — der opkræves kvartalsvis forud, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesse i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Tilbage til top ↑

§ 3 – Medlemmer

Selskabets medlemmer er grundejere — indenfor værkets forsyningsområde — som har betalt tilslutningsafgift i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

Ved salg af byggegrund eller deling af en bestående ejendom, er den fraskilte del at betragte som en ny ejendom.

Tilbage til top ↑

§ 4 – Medlemmers rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse informeres om at vedtægter, regulativ og gældende takstblad kan hentes på værkets hjemmeside.

Tilbage til top ↑

§ 5 – Medlemmers forpligtelser

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte andelshavere, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter andelshaverne indbyrdes ligeligt.

Ethvert medlem erklærer ved sin indtræden i selskabet:
– at man indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet.

Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskifte, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

Tilbage til top ↑

§ 6 – Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

— ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.) ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.

— ved eksklusion af selskabet p.g.a. restance, der ikke har kunnet inddrives. Dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes dette som nytilslutning.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Tilbage til top ↑

§ 7 – Levering til ikke medlemmer

Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil, mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne ikke medlemmer skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelse bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger / selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

Tilbage til top ↑

§ 8 – Anlæg

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger.

For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jvf. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private.

Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

Tilbage til top ↑

§ 9 – Ledninger over privat grund

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.

Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Tilbage til top ↑

§ 10 – Indskrænkning i vandleverancen

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller ikke medlemmer der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt jfr. regulativet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift, som fastsættes af bestyrelsen.

Tilbage til top ↑

§ 11 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse ved opslag på værkets hjemmeside og evt. andre passende informationsmedier med angivelse af dagsorden.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. i forudgående måned.

Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages som minimum flg.:

1) Valg at dirigent
2) Beretning om det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Budget for det kommende år forelægges til orientering
5) Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer
6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7) Valg af registreret revisor. Der kan vælges en intern revisor
8) Eventuelt

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Tilbage til top ↑

§ 12 – Stemmeret og afstemning

Intet medlem har mere end een stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved en skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end een fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Ikke medlemmer i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling.

Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

Tilbage til top ↑

§ 13 – Bestyrelsen

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der på den ordinære generalforsamling afgår 2 medlemmer på lige år, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant.

Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Bestyrelsen udarbejder regulativ for leverancen, hvilket regulativ skal være overensstemmende med nærværende vedtægter.

Tilbage til top ↑

§ 14 – Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger, over et af bestyrelsen vedtaget beløb, skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jfr. dennes forretningsorden.

Tilbage til top ↑

§ 15 – Regnskabet

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte registreret revisor samt af en evt. intern revisor. Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen, samt den evt. interne revisor.

Tilbage til top ↑

§ 16 – Opløsning

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Tilbage til top ↑

§ 17 – Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den 29. oktober 1937 og sidst ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 26. april 2017.

De træder i kraft den 27. april 2017.

Dirigent: Ole H. Clausen
Formand: Egon Simonsen

Tilbage til top ↑