Kontrol af målere

vandmaalerNy lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.

Senest hvert 6. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for et år.
Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos bestyrelsen.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sin vandmåler en gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontakt da bestyrelsen hurtigst muligt.

Herunder findes mere information om betjening af målerbrønd.


Betjening af målerbrønd

Åbne for vandet:
Dækslet på målerbrønden løftes lige op. Det kan ikke vippes. Der åbnes for vandforsyningen ved at dreje hanerne på hver side af vandmåleren en kvart omgang, således at håndtaget på hanerne vender på langs af måleren. Husk før hanerne betjenes, at kontrollere tømmehanen nederst i målerbrønden. Den skal være lukket.

Lukke for vandet:
Hanerne på hver side af måleren drejes en kvart omgang, således at hanernes håndtag stilles på tværs af måleren.

Tømning af installation:
Hvis forholdene betinger det, vil man med tømmehanen kunne tømme husets installation for vand. Tømmehanen åbnes og det vand, der står i husets installation over tømmehanens niveau, vil strømme ud. Det går hurtigst, hvis en af husets vandhaner lukkes op. Når der ikke kommer mere vand ud af tømmehanen, bør hanen lukkes.
Husets vandinstallation kan naturligvis også tømmes som hidtil. Husk, at varmtvandsbeholderen er forsynet med en ventil, der forhindrer tilbageløb af varmt vand i rørinstallationen. Varmtvandsbeholderen kan derfor ikke tømmes gennem målerbrønden. Tilbageløbsventilen må ikke afmonteres, idet det varme vand vil beskadige rørinstallationen (plastrør), og der kan opstå vandskade.

Aflæsning af måleren:
Det påhviler forbrugeren at aflæse vandmåleren en gang om året, og meddele den sum måleren udviser til vandværket. I december måned udsendes aflæsningskort enten via e-mail eller pr post. Vandværket beregner årets forbrug ud fra forrige målerstand.
Vi opfordrer til, at man registrerer sin e-mail adresse under menupunkt selvbetjening. Her skal man logge ind med forbruger nummer og adgangskode som kan ses i aflæsningskortet.

Hvis ikke vandværket modtager aflæsningskortet retur rettidigt, vil vandværket mod gebyr sørge for aflæsning.

Der kan dannes dug på indersiden af målerens rude, og derved kan tallene være vanskelige at aflæse. Hvis man banker let med en kno på glasset, vil duggen samle sig i vanddråber, så aflæsning bliver mulig.